Menu

Algemene voorwaarden

De gebruiker verklaart door het gebruik van deze site kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Volgende personen zijn in deze voorwaarden opgenomen:
“Publisher” dit zijn de beheerders en eigenaren van de site www.kamerdelft.com,
“Gebruiker” dit is iedereen die van de diensten op kamerdelft.com gebruik maakt,
“Kamerzoeker” dit is de persoon die een kamer zoekt middels de site,
“Kameraanbieder” dit is de persoon die een kamer aanbiedt met het doel een huurder te vinden.

Voor kamerdelft.com gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door kamerbreda.com worden zonder persoonlijke notificatie gewijzigd.

Artikel 1: Eigendomsrecht
• 1.1 Het intellectuele eigendomsrecht van publisher, waaronder vallen: de scripting, database, teksten, beeldmateriaal, interfaceontwerp, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door publisher ligt nadrukkelijk bij publisher.
• 1.2 Het eigendom van de gegevens en beeldmateriaal dat door de gebruiker op publisher geplaatst wordt, ligt bij de gebruiker.
• 1.3 Het is publisher toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een gebruiker toegang te weigeren.
• 1.4 Het is niet toegestaan de inhoud van de site voor andere doeleinden te gebruiken dan het direct in contact brengen van de kamerzoeker en kameraanbieder. Het is dus niet toegestaan de inhoud te gebruiken ter verrijking van een database of ander misbruik van de informatie. Het is niet toegestaan onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder schriftelijke goedkeuring van Publisher, met uitzondering van 1 exemplaar voor eigen gebruik. Bij misbruik wordt aangifte gedaan en kan een rechtsvervolging plaats vinden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
• 2.1 Publisher is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie, kamervermeldingen, e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de kamer, discriminerende, seksuele of beledigende vermeldingen of andere zaken die niet tot de redelijkheid en billijkheid behoren, omschreven in de Nederlandse wet of jurisprudentie). Het wordt erg op prijs gesteld als misbruik of overlast wordt gemeld aan publisher, zodat eventuele acties hiertegen kunnen volgen.
• 2.2 De gebruiker is aansprakelijk voor de informatie die door hem/haar wordt geplaatst.
• 2.3 Aangezien publisher slechts een ontmoetingsplaats van informatie vormt, is deze geen partij in de overeenkomst tussen kamerzoeker en kameraanbieder. Publisher is dan ook niet aansprakelijk voor het nakomen van afspraken tussen kamerzoeker en kameraanbieder.
• 2.4 Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker publisher volledig voor alle mogelijke claims.
• 2.5 Publisher heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken een schadevergoeding te eisen.

Artikel 3: Privacy
• 3.1 De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt door publisher en streng geselecteerde partners. Door het verstrekken van de gegevens gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van e-mails van publisher en haar partners.
• 3.2 Als door misbruik van publisher privacy wordt geschonden valt dat onder de aansprakelijkheid van de misbruikplegen en niet onder de aansprakelijkheid van publisher.
• 3.3 Als door externe oorzaken informatie van de site vrijkomt, valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van publisher, hoewel publisher deze kans tracht te verkleinen.


Als je contact opneemt met een verhuurder van een kamer, weet je nooit met wie je te maken hebt. De meeste verhuurders zijn doodnormale mensen, maar er zitten ook mensen tussen waarvoor je zeker moet oppassen.

Soms wordt de kamer mooier voorgedaan dan dat hij werkelijk is, wil de verhuurder er vandoor met je voorschot, of is er helemaal geen kamer. Dan zijn er ook nog verhuurders die enkel willen dat je een duur 0900 nummer gaat bellen of sexueel getinte vragen gaan stellen over de telefoon.

Zegt je gevoel dat het niet klopt? Ga er dan niet verder op in!

Ben je opgelicht? Neem contact op met de politie (0900-8844).
Kijk ook eens op MijnPolitie.nl. Daar kan je aangifte doen, maar ook een telefoonnummer of rekeningnummer checken in de politie database. Je krijgt dan info of er aangiftes zijn gedaan waar datzelfde nummer in voorkomt.